Kromhof Pullen

Pacht

Wettelijk is er sprake van pacht als de ene partij (de verpachter) een onroerende zaak (gebouw en/of grond) aan een andere partij (de pachter) in gebruik geeft voor de landbouw en waarvoor de pachter een tegenprestatie moet voldoen. Pacht is sinds 1 september 2007 wettelijk geregeld in titel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. U kunt dit vinden op de website www.Overheid.nl > Wet- en regelgeving. Er zijn verschillende pachtvormen. De meest belangrijke zijn:

  • Een reguliere pachtovereenkomst (art. 317-326 BW). Deze kunt u aangaan voor een hoeve, agrarische woningen, losse agrarische bedrijfsgebouwen of los land. Een hoeve is een complex bestaande uit een of meer bedrijfsgebouwen of gedeelten daarvan en het daarbij behorende land dat wordt gebruikt voor de uitoefening van de landbouw.
  • Geliberaliseerde pacht is een flexibelere pachtvorm dan reguliere pacht. Voor deze pachtvorm gelden minder wettelijke bepalingen. Geliberaliseerde pacht is alleen mogelijk bij verpachting van los land dus niet voor een hoeve of voor losse bedrijfsgebouwen. U kunt een geliberaliseerde pachtovereenkomst aangaan voor een termijn van zes jaar of korter of voor een termijn langer dan zes jaar. Bij een termijn van zes jaar of korter is de pachtprijs geheel vrij, deze wordt niet getoetst door de grondkamer. Bij een termijn van meer dan zes jaar wordt de pachtprijs wel getoetst door de grondkamer en moet de pachtprijs dus voldoen aan het Pachtprijzenbesluit 2007.

Het aangaan, verlengen en eventueel opzeggen van een pachtovereenkomst vergt maatwerk en kan alleen binnen de wet vastgelegde kaders. Laat u daarom vroegtijdig goed adviseren. Het kan veel gedoe en juridisch getouwtrek voorkomen. U kunt onze deskundigheid onder meer raadplegen in de volgende gevallen:

  • Bepalen van de pachtprijs
  • Opstellen van pachtovereenkomsten
  • Verlengen en beëindigen van pachtovereenkomsten
  • Berekening schadeloosstelling bij opzeggen pacht
  • Onderhandeling over de waarde van de pachtersinvesteringen en/of productierechten bij pachtbeëindiging
  • Vraagstukken betreffende voorkeursrecht

Heeft u een probleem of vraag betreffende pacht, neem dan gerust contact op. In een vrijblijvend gesprek bepalen we op welke manier we u van dienst kunnen zijn.